Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 12:43:01
Дата здійснення дії: 23.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Закрите акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Орбіта"
Код за ЄДРПОУ:  30540020
Текст повідомлення: 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ОРБІТА»!

 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ОРБІТА»  (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 30540020, місцезнаходження якого: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, повідомляє Вас про проведення загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:

 

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів акціонерів.

Дата проведення загальних зборів акціонерів – 26 березня 2021 року.

Час початку проведення загальних зборів акціонерів - 14 годин 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, приміщення ЗАТ «НВО «ОРБІТА» (кабінет № 210).

 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Час початку реєстрації - 13 годин 00 хвилин 26 березня 2021 року.

Час закінчення реєстрації - 13 годин 45 хвилин 26 березня 2021 року.

Місце проведення реєстрації - 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, приміщення ЗАТ «НВО «ОРБІТА» (кабінет № 210).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  Для реєстрації акціонерам Товариства - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що відповідає даним переліку акціонерів та посвідчує особу (бажано – паспорт) або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу). Повноваження представника, який є посадовою особою акціонера Товариства – юридичної особи, на участь та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства повинні бути підтверджені оригіналами або нотаріально засвідченими копіями або витягами з установчих документів та документами, що підтверджують призначення (обрання) такої особи та її повноваження діяти від імені акціонера Товариства без довіреності. Будь-який інший представник акціонера Товариства – юридичної особи повинен мати належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 година 00 хвилин 22 березня 2021 року.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення з першого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів ЗАТ «НВО «ОРБІТА» 26.03.2021 року, обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії Міхейцевої Антоніни Вікторівни.

2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складення та підписання головою Лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів, протоколів про підсумки голосування, а також опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення загальних зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з другого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ЗАТ «НВО «ОРБІТА» 26.03.2021 року шляхом їх підписання головою Реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з третього питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів ЗАТ «НВО «ОРБІТА»  26.03.2021 року Бойка Володимира Олексійовича.

2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ЗАТ «НВО «ОРБІТА» 26.03.2021 року Вишивану Олену Сергіївну.

4. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

4). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

5). Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

6). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується. 

1). По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування.

2). Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3). На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4).  Час для виступів на загальних зборах:

- доповідь по питанням порядку денного зборів - до 10 хвилин

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

5). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

6). Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

7). Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

8). Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

9). Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

10). Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

11). У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

5. Розгляд звіту Генерального директора ЗАТ «НВО «ОРБІТА» за 2019-2020 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення з п’ятого  питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Затвердити звіт Генерального директора ЗАТ «НВО «ОРБІТА» за 2019-2020 роки.

2. Роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора.

6. Затвердження річних звітів ЗАТ «НВО «ОРБІТА» за 2019-2020 роки.

Проект рішення з шостого  питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Затвердити річні звіти ЗАТ «НВО «ОРБІТА» за 2019-2020 роки.

7. Розподіл прибутку ЗАТ «НВО «ОРБІТА» за фінансовими результатами 2019-2020 років.

Проект рішення з сьомого  питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019-2020 роках наступним чином:

– 664,5 тис. грн. отриманого прибутку направляється до фонду розвитку Товариства.

8. Прийняття рішення щодо продажу викуплених Товариством власних акцій.

Проект рішення з восьмого  питання, включеного до проекту порядку денного:

1.1. Прийняти рішення про продаж викуплених Товариством відповідно до вимог статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства» власних простих іменних акцій у кількості 20 000 (двадцять тисяч) штук загальною номінальною вартістю 5 000,00  грн. (п’ять тисяч гривень нуль копійок), які обліковуються за Товариством у депозитарії ПАТ «НДУ» на рахунку в цінних паперах викуплених емітентом акцій.

1.2. Основні умови, порядок та строки продажу акцій.

1.2.1. Раніше викуплені Товариством акції пропонуються до продажу акціонерам ЗАТ «НВО «ОРБІТА».

1.2.2. Встановити, що продаж викуплених Товариствам власних простих іменних акцій здійснюється за ціною, яка не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», але не нижче номінальної вартості акцій.

Ринкова вартість акцій ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів акціонерів, на якому прийнято рішення про продаж викуплених Товариством власних акцій (тобто станом на 25.03.2021 року), та затверджується Генеральним директором Товариства (за відсутності у Товаристві Наглядової ради).

1.2.3. Продаж акцій починається з дня розміщення на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет повідомлення щодо продажу Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів, та закінчується через 10 робочих днів з дня розміщення повідомлення.

1.2.4. Для придбання акцій в зазначені терміни на ім'я Генерального директора ЗАТ «НВО «ОРБІТА» Бойка Володимира Олексійовича подається заява про намір придбання акцій Товариства та укладається договір купівлі-продажу акцій.

В заяві про придбання акцій вказуються: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, кількість акцій, яке заявник має намір придбати в межах загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу за встановленою ціною продажу, дата складання та підписання заяви, особистий підпис акціонера або його уповноваженого представника, контактний телефон, зобов’язання щодо оплати грошовими коштами зазначеної в заяві кількості акцій за визначеною ціною.

До заяви акціонера додається виписка з рахунку в цінних паперах, видана депозитарною установою на дату підписання заяви.

Заяви, подані з порушенням встановлених цим рішенням термінів і вимог, розгляду не підлягають.

Заяви акціонерів приймаються Товариством у зазначений в п. 1.2.3. цього рішення строк у робочі дні тижня з 08-30 до 17-30 години (обідня перерва з 12-30 год. до 13-30 год.) за місцезнаходженням Товариства: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, кабінет № 210 (приймальня Генерального директора), контактна особа: Генеральний директор ЗАТ «НВО «ОРБІТА» Бойко Володимир Олексійович.

1.2.5. Продаж акцій здійснюється в порядку черговості надходження заяв та в межах загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу. У разі вичерпання загальної кількості акцій до закінчення терміну продажу, прийом заяв припиняється.

1.2.6. Перехід права власності і оплата акцій здійснюється відповідно до умов договору купівлі-продажу акцій, форма і текст якого є однаковими для всіх акціонерів Товариства.

1.3. Передати Генеральному директору Товариства повноваження з вирішення питань, пов’язаних з продажем викуплених Товариством власних простих іменних акцій, в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості простих іменних акцій станом на 25.03.2021 року, визначенням ціни продажу простих іменних акцій та інших умов продажу простих іменних акцій, не встановлених цим рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «НВО «ОРБІТА».

9. Прийняття рішення щодо продажу набутих Товариством на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 26.06.2019 року, додаткового рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2019 р та постанови Центрального апеляційного Господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2020 (у справі№ 904/12170/16) власних простих іменних акцій у кількості 860 000 (вісімсот шістдесят тисяч) штук.

Проект рішення з дев’ятого  питання, включеного до проекту порядку денного:

1.1. На підставі статті 69-2  Закону України «Про акціонерні Товариства прийняти рішення про продаж набутих Товариством на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 26.06.2019 року, додаткового рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2019 р та постанови Центрального апеляційного Господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2020 (у справі № 904/12170/16) власних простих іменних акцій у кількості 860 000 штук (вісімсот шістдесят тисяч) штук загальною номінальною вартістю 215 000,00  грн. (двісті п’ятнадцять тисяч гривень нуль копійок), які обліковуються за Товариством у депозитарії ПАТ «НДУ» на рахунку в цінних паперах викуплених емітентом акцій.

1.2. Основні умови, порядок та строки продажу акцій.

1.2.1. Набуті Товариством акції пропонуються до продажу акціонерам ЗАТ «НВО «ОРБІТА».

1.2.2. Встановити, що продаж набутих Товариствам власних простих іменних акцій здійснюється за ціною, яка не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», але не нижче номінальної вартості акцій.

Ринкова вартість акцій ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів акціонерів, на якому прийнято рішення про продаж викуплених Товариством власних акцій (тобто станом на 25.03.2021 року), та затверджується Генеральним директором Товариства (за відсутності у Товаристві Наглядової ради).

1.2.3. Продаж акцій починається з дня розміщення на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет повідомлення щодо продажу набутих Товариством власних акцій, та закінчується через 10 робочих днів з дня розміщення повідомлення.

1.2.4. Для придбання акцій в зазначені терміни на ім'я Генерального директора ЗАТ «НВО «ОРБІТА» Бойка Володимира Олексійовича подається заява про намір придбання акцій Товариства та укладається договір купівлі-продажу акцій.

В заяві про придбання акцій вказуються: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, кількість акцій, яке заявник має намір придбати в межах загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу за встановленою ціною продажу, дата складання та підписання заяви, особистий підпис акціонера або його уповноваженого представника, контактний телефон, зобов’язання щодо оплати грошовими коштами зазначеної в заяві кількості акцій за визначеною ціною.

До заяви акціонера додається виписка з рахунку в цінних паперах, видана депозитарною установою на дату підписання заяви.

Заяви, подані з порушенням встановлених цим рішенням термінів і вимог, розгляду не підлягають.

Заяви акціонерів приймаються Товариством у зазначений в п. 1.2.3. цього рішення строк у робочі дні тижня з 08-30 до 17-30 години (обідня перерва з 12-30 год. до 13-30 год.) за місцезнаходженням Товариства: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, кабінет № 210 (приймальня Генерального директора), контактна особа: Генеральний директор ЗАТ «НВО «ОРБІТА» Бойко Володимир Олексійович.

1.2.5. Продаж акцій здійснюється в порядку черговості надходження заяв та в межах загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу. У разі вичерпання загальної кількості акцій до закінчення терміну продажу, прийом заяв припиняється.

1.2.6. Перехід права власності і оплата акцій здійснюється відповідно до умов договору купівлі-продажу акцій, форма і текст якого є однаковими для всіх акціонерів Товариства

10. Надання повноважень Генеральному директору ЗАТ «НВО «ОРБІТА» Бойку Володимиру Олексійовичу на укладення та підписання від імені ЗАТ «НВО «ОРБІТА» договорів купівлі-продажу цінних паперів, зазначених в питаннях 8, 9 Порядку денного зборів.

Проект рішення з десятого питання, включеного до проекту порядку денного:

1.1. Уповноважити Генерального директора ЗАТ «НВО «ОРБІТА» Бойка Володимира Олексійовича укласти, оформити та підписати від імені ЗАТ «НВО «ОРБІТА» особисто або через представника за довіреністю відповідний/відповідні договір/договори щодо продажу викуплених та набутих Товариством власних простих іменних акцій, з урахуванням умов продажу, визначених рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «НВО «ОРБІТА» від 26.03.2021 року при розгляді 8 та 9  питань Порядку денного зборів, та вчинити інші фактичні та юридичні дії, необхідні для набуття акціонером права власності на акції, які акціонер має намір придбати в межах загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу за встановленою ціною продажу.

1.2. Передати Генеральному директору ЗАТ «НВО «ОРБІТА» Бойку Володимиру Олексійовичу повноваження з вирішення питань, пов’язаних з продажем викуплених та набутих Товариством власних простих іменних акцій, визначених рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «НВО «ОРБІТА» від 26.03.2021 року при розгляді 8 та 9 питань Порядку денного зборів, в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості простих іменних акцій станом на 25.03.2021 року, визначенням ціни продажу простих іменних акцій та інших умов продажу акцій, не встановлених цим рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «НВО «ОРБІТА».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів.

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ЗАТ «НВО «ОРБІТА» та/або їх представники від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів можуть ознайомитися у робочі дні тижня з 08-30 до 17-30 години (обідня перерва з 12-30 год. до 13-30 год.) за місцезнаходженням Товариства: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, кабінет № 210, а також у день проведення загальних зборів акціонерів у місці їх проведення: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, приміщення ЗАТ «НВО «ОРБІТА» (кабінет № 210).

Документи надаються акціонеру ЗАТ «НВО «ОРБІТА» та/або його предcтавнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Генеральним директором ЗАТ «НВО «ОРБІТА» не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові/найменування акціонера; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса/місцезнаходження, за якою має бути надана відповідь; підпис. У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит. В день проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ «НВО «ОРБІТА» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор ЗАТ «НВО «ОРБІТА» Бойко Володимир Олексійович, який за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  http://orbita.pat.ua.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

 

Акціонери мають право у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Товариство, в особі Генерального директора, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства станом на 11 лютого 2021 року, або іншим способом, що вказаний у запиті акціонера.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, акціонери мають право отримати повідомлення про такі зміни в порядку та обсягах, визначених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства мають право у встановлених чинним законодавством України порядку та строки оскаржувати до суду рішення Товариства про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. Акціонери мають також інші права, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», інформація щодо яких не врахована в цьому повідомленні. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Бойка Володимира Олексійовича за наведеними нижче номерами телефонів для довідок.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

 

У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на загальних зборах, регулюються чинним законодавством України.

 

Відповідно до інформації, що міститься в отриманому Товариством переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ОРБІТА» 26 березня 2021 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11 лютого 2021 року, загальна кількість акцій ЗАТ «НВО «ОРБІТА» становить 2000000 (два мільйони) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій ЗАТ «НВО «ОРБІТА» становить 1 120 000 (один мільйон сто двадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Довідки за телефонами:  (056) 744-95-00, (056) 740-91-12.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ЗАТ «НВО «ОРБІТА» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

2020

2019

2018

Усього активів

23050,9

24475,9

25366,2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

11599,5

11746,5

12286,5

Запаси

-

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

11678,6

12134,3

12705,6

Гроші та їх еквіваленти

16,5

532,4

374,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-7403,6

-7568,4

-8053,2

Власний капітал

-6908,6

-7073,4

-7558,2

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

500,0

500,0

500,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

29824,0

31433,1

32844,8

Поточні зобов’язання і забезпечення

 

116,2

79,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

179,6

484,9

-1001,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2000000

2000000

2000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,08980

0,24245

-0,50055

 

 

 

 

Генеральний директор

ЗАТ «НВО «ОРБІТА»                                                                            Бойко В.О.