Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 12:53:01
Дата здійснення дії: 02.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»
Код за ЄДРПОУ:  14309847
Текст повідомлення: 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

(надалі також – Товариство)

(код за ЄДРПОУ: 14309847, місцезнаходження: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2)

повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» за рішенням Наглядової ради Товариства:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 02.04.2021 р. о 12 год. 00 хв.. за адресою: 62504, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2, приміщення актового залу ПРАТ «ВАЗ».

Реєстрація акціонерів (учасників) Річних Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 02 квітня 2021 р. з 8 год. 00 хв до 11 год. 00 хв. за адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2, прохідна ПРАТ «ВАЗ». Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» будуть проведені з дотриманням вимог заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) які встановлені Кабінетом Міністрів України на території України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів – 29.03.2021 року

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати членів Лічильної комісії на річні Загальні збори акціонерів у складі: Лащенко Таіса Іванівна; Калужських Галина Анатоліївна; Петрова Вікторія Вікторівна;

Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття річних Загальних зборів акціонерів.

 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Визначити такий порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»:

доповіді по питанням порядку денного -

до 30 хвилин, кожна

виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати -

 

до 5 хвилин

Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів.

Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» провести без перерви і закінчити 02.04.2021 р.

 

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи передбачені у звіті Правління Товариства щодо укріплення фінансового стану  Товариства .

 

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства. Доручити начальнику ВКВ та СС, організувати проведення аналізу змін до законодавства в сфері корпоративного управління та підготувати пропозиції стосовно внесення відповідних змін до статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Правління Товариства за 2019 рік.

 

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».

 

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік, річного звіту Товариства за 2019 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, результати діяльності Товариства за 2019 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2019 рік. 

 

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік, та нерозподіленого прибутку за 2018 рік

 Проект рішення:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2019 рік становить 9 805 853 грн., дані про який, згідно вимог бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2019 рік з точністю до тисяч гривень, а саме: чистий прибуток за 2019 рік зазначений в розмірі 9 805 тис.грн. Прибуток Товариства за 2019 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 9 805 853 грн., розподілити таким чином:

- на поповнення резервного капіталу 595 100 грн.;

- залишок чистого прибутку за 2019 рік в сумі 9 210 753 грн., розподілити на наступних  зборах акціонерів.

Частину залишку нерозподіленого прибутку за 2018 рік в сумі 8 247 190 грн., направити на виплату дивідендів по простим іменним акціям за 2018 рік. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 0,04 грн. (нуль гривень чотири копійки). Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України. Наглядовій Раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк і порядок виплати дивідендів.                   

Залишок нерозподіленого прибутку за 2018 рік розподілити на наступних Загальних зборах акціонерів.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2019р.

Попередній 2018 р.

Усього активів

486322

454465

Основні засоби (за залишковою вартістю)

268469

268214

Запаси

59164

116556

Сумарна дебіторська заборгованість

16020

18175

Грошові кошти та їх еквіваленти

4272

6044

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

20426,509

11215,7563

Власний капітал

440212

430407

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

402051

402051

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

5604

5245

Поточні  зобов’язання і забезпечення

40506

18813

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

9805

11902

Середньорічна кількість акцій (шт.)

206179750

206179750

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн..)

0,04756

0,05773

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів повинні надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні додатково надати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів акціонерів:

- в робочі дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів з 8-00 до 15-00;

- в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у приміщенні реєстрації акціонерів;

- ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється згідно Статуту, внутрішніх положень та діючої нормативної документації Товариства;

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління Рожнов О.І. З усіх питань проведення  Річних Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2, тел. (05741), 4-55-27.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Товариство до початку Річних Загальних зборів акціонерів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та додаткова інформація передбачена чинним законодавством: www.vza.com.ua (у розділі «Інвесторам та акціонерам»).

 

Затверджено Наглядовою радою ПРАТ «ВАЗ»

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

Станом на 17 лютого 2021 року:

загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» складає 206 179 750 простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» складає 197 832 982 простих іменних акцій.

 

 

 

Голова правління                                                                                            О.А.Антоненко