Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 12:53:01
Дата здійснення дії: 23.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар'єр"
Код за ЄДРПОУ:  00292304
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Новопавлівський гранітний кар’єр»

53282, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с-ще Кам’янське, вул.Озерна, буд.40

 

Шановні акціонери!

        26 березня 2021 року о 10.00 годині  в приміщенні конференційного залу (3-й поверх) товариства за вищевказаною адресою відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.

    Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах   здійснюється  за місцем проведення зборів з 9.00 год. до 9.50 год.

  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 22 березня 2021 року.

 

            Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

  1. Обрання членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр”, припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1 Обрати членами лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр” у складі:

       Голова лічильної комісії - Кривонос Наталя Іванівна;

       Члени лічильної комісії - Прозорова Тетяна Миколаївна;

                                                   Мороз  Марія Павлівна

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі:

       Голова лічильної комісії - Кривонос Наталя Іванівна;

       Члени лічильної комісії - Прозорова Тетяна Миколаївна;

                                                   Мороз  Марія Павлівна

з моменту закриття даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

  1. Затвердження порядку  (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Затвердити наступний порядок (регламент) проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

  • Час для виступів доповідачів з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства до 15 хвилин.

  • Час для виступів учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.

  • Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

       Для виступів на чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, після отримання дозволу Голови чергових Загальних зборів акціонерів Товариства

     Голова Загальних зборів  Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства  або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства. 

      Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані акціонерам та їх представникам.

 

  1. Розгляд та затвердження звіту ради директорів про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ради директорів  Товариства.

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Звіт ради директорів про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» за 2020 рік затвердити. Заходів за результатами розгляду звіту ради директорів не здійснювати. Роботу ради директорів Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

  1. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

     ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. Роботу Наглядової ради в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

  1. Розгляд висновку зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

     ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

     Затвердити висновок зовнішнього аудитора Товариства за 2020 рік. Висновок зовнішнього аудитора прийняти до виконання.

 

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Затвердити річний звіт та баланс Товариства  за 2020 р.

 

  1. Розподіл прибутку Товариства та покриття збитків за 2020 рік.

     ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Доходи отримані за результатами господарської діяльності за 2020 рік направити на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати. .

 

8Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства

 

9  Обрання членів Наглядової ради Товариства

     По питанню проводиться кумулятивне голосування, тому у відповідності до п. 5 ч.3 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення не надається.

 

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та 

      членами наглядової ради.

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових  договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради:

Істотними умовами цивільно-правового  договору, що укладатиметься з головою наглядової ради є:

- предмет – надання послуг з виконання повноважень, функцій, обов’язків голови наглядової ради Товариства, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”, пп.9.3.15 та пп.9.3.17 п. 9.3. Статутом Товариства, Проложенням “Про наглядову раду” ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр», внутрішніми документами Товариства і  договором про надання послуг, а Товариство зобов’язується оплатити ці послуги і створювати необхідні умови для здійснення головою наглядової ради Товариства його функцій і повноважень.

- ціна – договір  з головою Наглядової ради,  укладається  на оплатній основі;

- строк дії – три роки з дати обрання на посаду.

Істотними умовами цивільно-правових  договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради є:

- предмет – надання послуг члена наглядової ради відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” Статуту та Положення “Про наглядову раду” ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр»:

- ціна – договір  є безоплатним.

- строк дії – три роки з дати обрання на посаду.

 

11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства виконавчого директора – Івженко Марину Олександрівну.

 

  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства: http://00292304.smida.gov.ua/ .

   Інформація про кількість акцій:

   Станом на 12 лютого 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів), загальна кількість акцій Товариства складає 7 298 760 шт. простих іменних акцій.

   Станом на 12 лютого 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 6 966 004 шт. простих іменних акцій.

   Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з яким вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових загальних зборів акціонерів:

   Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення чергових загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до проекту порядку денного та проектів рішень чергових Загальних зборів за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с-ще Кам’янське, вул. Озерна, буд. 40. Понеділок-середа з 9.30 до 16.30 год. (у планово-економічному відділі 3-й поверх). Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: виконавчий директор – Івженко Марина Олександрівна. Телефон для довідок: (063) 582 01 01; (095) 063 79 73.  

       26 березня 2021 року (в день проведення чергових загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.  

     Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, якими вони можуть користуватися  після отримання повідомлення про проведення чергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

    1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення чергових загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до проекту порядку денного та проектів рішень чергових Загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступньому місці, а в день проведення чергових загальних зборів - також у місці їх проведення.

    2. На отримані до дати проведення чергових загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів  та порядку денного чергових загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

     3.   Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

      Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

     Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

     У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, не зупиняє проведення загальних зборів.

    Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

    Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіалньої громади.

    Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть буди представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

   Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а  представникам акціонерів  – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.    Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

     Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.    

 

Наглядова рада ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр”

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
 фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

66253

62387

Основні засоби (за залишковою вартістю)

33018

35872

Запаси

14840

18571

Сумарна дебіторська заборгованість

10214

2782

Гроші та їх еквіваленти

4067

328

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-29947

-33501

Власний капітал

6451

2897

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1825

1825

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

123

338

Поточні зобов’язання і забезпечення

              59679

59152

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3554

-3656

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7298760

7298760

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

048693

-0,50093180

 

 

Наглядова рада ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр”

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади                    Виконавчий директор     М.О.Івженко

                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище керівника)

                                                                  М.П.                          23.02.2021 р.