Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 13:07:01
Дата здійснення дії: 01.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Квіти Львова»
Код за ЄДРПОУ:  23967029
Текст повідомлення: 

До відома акціонерів  ПрАТ “Квіти Львова”

Приватне акціонерне товариство "Квіти Львова" код за ЄДРПОУ 23967029 (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Вітовського, 18, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 01 квітня 2021 року, о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Львів, вул. К.Левицького, 55 (вхід у двір, 2-й поверх, кабінет Генерального директора). Реєстрація акціонерів для участі  у загальних зборах з 9 год. 30 хв. до 9 год. 55 хв. Право участі у Загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 26 березня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

  1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства).
  4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 рік.
  6. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
  8. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства.
  9. Про порядок розподілу прибутку за 2020 рік та покриття збитків.
  10. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

27588,1

18328,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2330,0

2350,5

Запаси

15,9

1,0

Сумарна дебіторська заборгованість

8524,6

4148,2

Гроші та їх еквіваленти

5053,2

166,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

22973,9

14855,2

Власний капітал

25451,6

17332,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

692,5

692,5

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 -

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

2136,5

995,2

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

8118,8

12483,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2770005

2770005

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2,9310

4,5066

 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства. 

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Львів, вул. К.Левицького, 55 (вхід у двір, 2-й поверх, кабінет Генерального директора) у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 10-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення..

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: http:// kvitylvova.lviv.ua /

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 18.02.2021 р. загальна кількість акцій – 2 770 005 шт., голосуючих – 2 614 362 шт.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних  зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Оленчин Ростислав Богданович, телефон: 0 (32)  225-63-11.