Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 13:19:02
Дата здійснення дії: 26.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Госптовари"
Код за ЄДРПОУ:  01552842
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПТОВАРИ» (код ЄДРПОУ: 01552842) (місцезнаходження: 36009. Полтавська область, м. Полтава, вул. Визволення, буд. 24), повідомляє, що 26 березня 2021 року об 11:00 годині відбудуться річні чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПТОВАРИ» (надалі – Товариство) за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, буд. 2/49, кабінет № 426.

 

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у зборах відбудеться в дату проведення зборів з 10:00 до 10:50 годин за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, буд. 2/49, кабінет №426.

 

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах:  22.03.2021 р. станом на 24 год. (на кінець операційного дня).          

          

Проект порядку денного (перелік питань порядку денного, що виносяться на голосування):

 

1) Обрання членів лічильної комісії.

2) Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3) Затвердження порядку проведення загальних зборів.

4) Звіт ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5) Обрання ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором.

6) Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7) Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

8) Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2020 рік).

9) Затвердження фінансового результату діяльності Товариства, розподіл прибутку за 2020 рік.

 

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.

 

1

Обрання членів лічильної комісії

 

Обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі: Голова комісії – Гончарова Л. А., член комісії – Процько В. І. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

2

Обрання голови та секретаря загальних зборів

 

Обрати головою зборів Усяєву Ж. М., секретарем зборів Голоднюка О. М.

3

Затвердження порядку проведення загальних зборів

 

Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови лічильної комісії.

4

Звіт ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

 

Затвердити звіт ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора Товариства у 2020 році задовільною.

5

Обрання ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором

 

 Обрати ревізором Товариства Шумова Олега Павловича. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Затвердити, що цивільно-правовий договір укладатиметься на безоплатній основі.  Уповноважити директора Товариства підписати договір з ревізором.

6

Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

 

Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

7

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік

 

Затвердити звіт директора Товариства  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу директора Товариства у 2020 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

8

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2020 рік)

 

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2020 рік).

   9

Затвердження фінансового результату діяльності Товариства, розподіл прибутку за 2020 рік

 

Затвердити збиток Товариства за 2020 рік у розмірі 2,8 тис. грн. Покрити цей збиток за рахунок прибутку Товариства, отриманого у 2019 році і який становив 2, 9 тис. грн. Залишок у розмірі 0, 1 тис. грн. відрахувати до резервного фонду Товариства.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

 

Найменування показника

період 

звітний

2020 рік

попередній

2019 рік

Усього активів  (тис. грн.)

321,1

1053,8

Основні засоби  (тис. грн.)

6,2

6,6

Довгострокові фінансові інвестиції  (тис. грн.)

         –

Запаси 

2,0

2,0

Сумарна дебіторська заборгованість  

298,0

532,8

Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)

14,9

31,1

Нерозподілений прибуток (тис. грн.) прибуток

+0,1

+2,9

Власний капітал (тис. грн.)

8,4

31

Статутний капітал (тис. грн.)

19,7

19,7

Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)

396,1

Поточні зобов'язання (тис. грн.)

292,9

626,7

Чистий прибуток /збиток /(тис. грн.)

-2,8

+2,9

Середньорічна кількість акцій (штук) 

4920

          4920

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис. грн.)

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

5

5

 

Адреса власного веб-сайту Товариства – gosptovari.pat.ua Адреса веб-сторінки  в  мережі  Інтернет, на якій розміщена інформація для ознайомлення з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

http://gosptovari.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori

https://stockmarket.gov.ua/db/news/208248/show

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонери мають можливість особисто за письмовою заявою на ім’я директора Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, буд. 2/49, кабінет 426 з понеділка по п’ятницю з 08.00 год. до 12.00 год. 

В день проведення річних чергових загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище документами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Голоднюк Олексій Миколайович.

Товариство до початку річних чергових загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа акціонеру, який направив відповідне запитання.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення річних чергових загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 (п’яти) відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджений наглядовою радою Товариства; дата проведення загальних зборів Товариства  попередньо визначена Наглядовою радою Товариства.

Телефон для довідок (0532) 52-42-56.

 

Наглядова Рада (Протокол засідання від 26 січня 2021 року)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПрАТ «Госптовари» (за погодженням з Наглядовою радою)________О. М. Голоднюк  22.02.2021 р.