Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 13:23:01
Дата здійснення дії: 26.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство “Володарка”
Код за ЄДРПОУ:  05502381
Текст повідомлення: 

                                                      Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство “Володарка”

(код ЄДРПОУ 05502381, місцезнаходження:21001, місто Вінниця, проспект Коцюбинського, 39,  ел.поштова адреса - par@05502381.pat.ua; тел/факс.(0432)61-22-62).

 

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 26.03.2021 року о 1000 год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 39, зала засідань (зала засідань нумерації немає).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину 22.03.2021 року.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії .

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

35311,5

42 765,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

18754,8

21 136,0

Запаси

3341,5

8 602,2

Сумарна дебіторська заборгованість

6868,8

8 249,3

Гроші та їх еквіваленти

6276,3

4 622,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

20981,5

27 172,1

Власний капітал

24987,4

31 178,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4005,9

4 005,9

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

1 507,0

Поточні зобов'язання і забезпечення

10324,1

10 080,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(6190,6)

(3 942,4)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

213078

213078

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(29,05509)

(18,50027)

 

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кирийчук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

 

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретаремПеркун Тетяну Антонівну.

 

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

 

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

 

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

 

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

 

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: У зв’язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

 

Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 26.03.2021 року по 26.03.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: http://www.05502381.pat.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: 21001, місто Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, приймальна (нумерації кабінетів немає). Відповідальна – член Наглядової ради Палагнюк Надія Костянтинівна, тел. (0432) 61-66-52.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва  Товариства для уточнення інформації.

 Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 213078 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 188707 штук.

Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

 

Наглядова рада ПрАТ “Володарка”