Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 13:31:01
Дата здійснення дії: 30.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД"
Код за ЄДРПОУ:  00118434
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «Трест «Південзахіденергобуд», далі - Товариство

(код за ЄДРПОУ 00118434, місцезнаходження 62371, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 1)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів (далі – збори), які відбудуться «30» березня 2021 року о 14:30 за адресою: Україна, 62371, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 1, 2-й пов., кімн.29. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 14.00, час закінчення реєстрації – 14.25. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 24 березня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та секретаря зборів.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
 4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 8. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 2020 році.
 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.
 11. Укладення цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, уповноваження особи на їх підписання.

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного  зборів, підготовлені Наглядовою радою:

 1. У зв’язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ», обрання лічильної комісії не здійснювати.
 2. Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Бабич А.В.
 3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
 4. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2020 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.
 5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.
 6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2020 рік.
 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
 8. Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
 9. Припинити повноваженнявсього складу Наглядової ради Товариства.
 10. Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
 11. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, затвердити умови цих договорів, уповноважити Генерального директора підписати договори від імені Товариства.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 8 185 640 штук, кількість голосуючих акцій 1 137 688 штук. Акції власників, які не уклали договори з депозитарною установою, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів: до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (Україна, 62371 Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 1,  кабінет бухгалтерії) з понеділка по п’ятницю з 10.00 год. до 16.45 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Басов С.В., тел. (057) 783-68-07.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: trest-pzeb.pat.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, 62371 Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 1, ПрАТ «ТРЕСТР «ПЗЕБ».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):

 (!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на  зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це  Генерального директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний 2020

попередній 2019

Усього активів

4811

5150

Основні засоби (за залишковою вартістю)

803

829

Запаси 

65

64

Сумарна дебіторська заборгованість

698

1099

Гроші та їх еквіваленти

1361

1166

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

997

1595

Власний капітал 

3835

3641

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2046

2046

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

976

1509

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

236

379

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

8185640

8185640

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0.02370

0,04630

 

 

Генеральний директор ПрАТ «Трест «Південзахіденергобуд» Басов С.В.