Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21580639
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"
Дата, на яку складено інформацію: 22.02.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 22.02.2021 250000 1458812 17.14
Зміст інформації:
22 лютого 2021 року Наглядовою радою Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: -придбання депозитних сертифікатів Національного банку України. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину - 250 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності - 1 458 812 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності - 17,14%. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.