Повідомлення

про проведення  річних (чергових)  загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОННОГО ПІДПРИЄМСТВА «РАЙАГРОХІМ, (ідентифікаційний код 05487449)

 

Місцезнаходження Товариства: 23700, Вінницька обл., м.Гайсин, вул.Південна, б.24.

Загальні збори відбудуться 31 березня 2021 р. о 9 годині за адресою: Вінницька область, м.Гайсин, вул.Південна, б.24 в будівлі «Прохідна», в кімнаті «Клас техніки безпеки».

Реєстрація акціонерів почнеться о 8 год. і закінчиться о 8 год. 45 хв.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24 год. 25.03.2021р.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 19.02.2021 р., загальна кількість акцій - 782000 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 657224   акцій.

Проект Порядку денного (Перелік питань для голосування):

  1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії. 

Проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Бойко Лариса Володимирівна, члени комісії: Климик Василь Васильович, Добридень Віктор Семенович., з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

  1. Звіт  Директора . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: звіт Директора ПрАТ «Райагрохім» за 2020 рік затвердити . Діяльність Директора ПрАТ «Райагрохім» за 2020 рік визнати задовільною

3.   Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.                                               

 Проект рішення:  звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити . Діяльність Наглядової ради за 2020 рік  визнати задовільною.  

4.    Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.                                                                              

 Проект рішення: затвердити річний звіт  ПрАТ «Райагрохім» за 2020 рік.

5. Затвердження порядку розподілу  прибутку або покриття збитків Товариства за 2020 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований виконавчим органом Товариства порядок розподілу прибутку за 2020 рік.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Подчоса Григорія Степановича та членів Наглядової ради Сороки Юрія Івановича та Пилипак Тетяни Миколаївни.

7. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення№1: обрати членом Наглядової ради Товариства  Печенюка Олександра Івановича.

Проект рішення№2: обрати членом Наглядової ради Товариства  Пилипак Тетяну Миколаївну.

Проект рішення№3: обрати членом Наглядової ради Товариства  Сороку Юрія Івановича.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановити розміри їх винагород, обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

9.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть      вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення №1: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

 

П/П

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення

Гранична сукупна вартість правочинів

 /тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності     /%/

1

Правочини, направлені на надання послуг автомобільним транспортом Товариства

 

    1500,0

961,2

156,0

2

Правочини, направлені на відчуження майна Товариства а саме: будівель та споруд, земельних ділянок,транспортних засобів

    50000,0

961,2

5201,8

3

Правочини, направлені на надання послуг водіям щодо їх відпочинку.

 

  1000,0.

961,2

104,0

4

Надання в оренду будівель та споруд, земельних ділянок, транспортних засобів

  800,0

961,2

83,2

 

Проект рішення №2: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 25% але не перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення ( з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

 

П/П

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення

Гранична сукупна вартість правочинів

 /тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності     /%/

1

Надання послуг то технічному обслуговуванню та ремонту автотранспортних засобів

 

200,0

961,2

20,8

 

10. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства. 

Проект рішення: надати повноваження Директору ПрАТ «Райагрохім» Андрiєнку Анатолiю Євгенiйовичу щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою Товариства. 

11.  Про припинення  Приватного акціонерного товариства Гайсинське районе підприємство «Райагрохім»  шляхом його ліквідації.

Проект рішення:  затвердити рішення про припинення Приватного акціонерного товариства Гайсинське районе підприємство «Райагрохім»  шляхом його ліквідації.

12.  Обрання  Голови та членів комісії  з  припинення Товариства, шляхом його ліквідації (ліквідаційної комісії).

Проект рішення:

Обрати комісію з припинення юридичної особи - Приватного акціонерного товариства Гайсинське районе підприємство «Райагрохім», шляхом його ліквідації - ліквідаційної комісії в наступному складі:

- Голова комісії – Березнер Денис Володимирович, 1994 р.н., паспорт громадянина України(ID-1 з носієм) № 003971241, виданий    0517 від  26.09.2019 р.,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 3445101011;

- Член комісії – Березнер Інна Григорівна, 1970р.н., паспорт серія АА  №066778, виданий  Гайсинським  РВ УМВС України у Вінницькій області 24.11.1995 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків  2574203564;

- Член комісії – Калмикова Алла Миколаївна, 1961 р.н., паспорт серія АВ  № 328204, виданий  Гайсинським  РВ УМВС України у Вінницькій області 01.02.2002 р.,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258603787.      

Комісії здійснювати свою роботу за адресою товариства: Вінницька область, м.Гайсин, вул.Південна, б.24. До комісії з ліквідації передаються повноваження виконавчого органу Товариства. Покласти на ліквідаційну комісію виконання процедури ліквідації Товариства, а саме: зняття з обліку в органах податкової фіскальної служби (ДПІ), всіх фондах, державну реєстрацію припинення Товариства в результаті його ліквідації у уповноважених органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, скасування випуску цінних паперів, передача всіх необхідних документів Товариства на відповідне зберігання до архіву, реалізація майна Товариства, або його списання, в разі неможливості реалізації, проведення розрахунків з усіма кредиторами та акціонерами та інші необхідні заходи, пов’язані з процедурою  ліквідації юридичної особи. Акціонери отримують належні їм виплати в останню чергу після задоволення вимог усіх наявних кредиторів Товариства. Голові Ліквідаційної комісії забезпечити підготовку та подачу документів про припинення Товариства шляхом ліквідації державному реєстратору, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та здійснити оприлюднення повідомлення про прийняте рішення в засобах масової інформації. Забезпечити подання документів та проходження перевірок в органах фіскальної служби та фондах. Здійснити інші дії передбачені процедурою ліквідації юридичної особи.

13.  Затвердження порядку, умов та строків ліквідації Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умови проведення ліквідаційної процедури Товариства:

1)            – звернення до уповноваженого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з повідомленням про припинення Товариства шляхом  його ліквідації;

– звернення до органів фіскальної служби (ДПІ) про зняття з обліку з дати внесення в Єдиний державний реєстр про те, що Товариство знаходиться в процесі припинення;

-              організація комплексу робіт щодо звільнення працівників Товариства у зв`зку з ліквідацією;

-              організація оприлюднення повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР щодо ліквідації Товариства з визначенням порядку та строку пред`явлення кредиторами своїх вимог до Товариства, який не може бути меншим за два місяці;

-              протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про ліквідацію подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи на зупинення обігу акцій;

-              виявлення кредиторів Товариства та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Товариства;

-              закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Товариства;

-              проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;

-              стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

-              складання та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Товариства;

-              складання та затвердження ліквідаційного балансу після завершення розрахунків з кредиторами;

-              протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про затвердження ліквідаційного балансу подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи на скасування реєстрації випуску акцій;

-              внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення Товариства шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;

-              вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію Товариства як юридичної особи.

              2). Встановити шестимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури Товариства, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

              3). Встановити термін пред`явлення вимог кредиторами два місяці з дня оприлюднення повідомлення про припинення Товариства.

14.   Затвердження порядку розподілу майна Товариства внаслідок його ліквідації.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу майна Товариства внаслідок його ліквідації: здійснити інвентаризацію всього майна Товариства та реалізацію майна Товариства, або його  списання, якщо немає можливості реалізувати це майно,  з наступним проведенням  розрахунків з усіма кредиторами та акціонерами та інші необхідні заходи стосовно майна Товариства, в такій черговості: 1 черга – задоволення вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою; 2 черга – вимоги працівників, пов`язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; 3 черга – вимоги щодо податків, зборів (обов`язкових  платежів); 4 черга- всі інші вимоги кредиторів; 5 черга – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст..68 цього закону; 6 черга – розподіл майна між акціонерами-власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

 

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також  внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них,  звертатися за місцезнаходженням Товариства: Вінницька область, м.Гайсин, вул.Південна, б.24 в кімнаті «Бухгалтерія»,  що на 1 поверсі адмінкорпусу Товариства, у робочі дні з 9 до 18 години та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи – Директора Товариства Андрiєнка А.Є. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: http://gaysinrayagrohim.com.ua/.     

 

Телефон для довідок: (04334) 25543. 

Наглядова рада.

 

       Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

961,2

1373,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

             8,4

                  8,4

      Запаси

          0

                 0

Сумарна дебіторська заборгованість

          39,8

                  32,1

Гроші та їх еквіваленти

         838,6

                  1117,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

          584,8

                969,3

Власний капітал

            889,4

                   1273,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

195,5

195,5

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

         0

               0

Поточні зобов'язання і забезпечення

            71,8

                 99,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

    (                   (384,5)

                         1328,2                                     

       Середньорічна кількість акцій (шт.)

                        782000

                 782000

       Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,49)

1,698